Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Εναντίωσης στην Επεξεργασία

    Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Εναντίωσης στην Επεξεργασία

    Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

    Στοιχεία αιτούντος:

    Τύπος αιτήματος: Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Εναντίωσης στην Επεξεργασία